+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu

Услуги


ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

     Изготвяне на комплексен инвестиционен проект, включващ проучване и проектиране по части Архитектурна, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВ, Енергийна ефективност, Геодезия, Озеленяване и всички други съобразно спецификата на обекта.   

             Изготвяне на конструктивни проекти на сгради и съоръжения. Предоставяне на пълна количествена документация, която е основа за всяко последващо остойностяване и офериране в етапа на строителството.


ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ СТАНОВИЩА

    Изготвяне на конструктивни становища и технически експертизи за съществуващи и новоизграждащи се сгради и съоръжения.


АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

    Изготвяне на проект за възстановяване на загубени строителни книжа – при реконструкции, преустройство, пристройки, промяна предназначение.


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

    В етапа на предпроектните проучвания нашите инженери ще ви предложат разнообразни конструктивни решения, отговарящи на архитектурната идея, а така също и сравнителна икономическа оценка на вариантите, с цел реализиране на оптимална, ефективна, икономическа и технологична конструкция.

    Ние можем да Ви изготвим точни количествено-стойностни сметки за всички видове строително-монтажни работи, чрез които да получите конкретно остойностяване и офериране на Вашия обект.


УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

    Ние можем да Ви предложим цялостното управление на строително -инвестиционния процеси – от предпроектни проучвания до получаването на разрешение за ползване на обекта. 


ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

Инвеститорският контрол гарантира спазването на договореностите между възложителя и участниците в строително-инвестицонния процес.


    

+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu